Laddar Evenemang

Kallelse till årsmöte den 21 februari 2023 kl 17.30-19.00
Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Mötets stadgeenliga utlysning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Budget- och verksamhetsplan
10. Val av ordförande för ett år
11. Fastställande av antal styrelseledamöter
12. Val av övriga styrelseledamöter för två år
13. Val av revisor för två år
14. Val av valberedning
15. Val av ombud och ersättare till riksstämma
16. Ärenden väckta av styrelsen
17. Ärenden väckta av medlemmar
18. Mötet avslutas

OBS! Aktiviteter som Osteoporosförbundet och de lokala/regionala Osteoporosföreningarna arrangerar är normalt bara till för medlemmar, om inget annat anges.

Klicka här för att läsa mer om medlemskap.

Till toppen