Laddar Evenemang

Kallelse till årsmöte den 22 februari 2022 kl 17.30 – 18.30

Plats: Digitalt via Zoom

Möteshandlingarna skickas ut senast 15/2.

Anmälan senast 12/2 till osteo.sthlm@gmail.com

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Mötets stadgeenliga utlysning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive årsbokslut
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Budget- och verksamhetsplan
 10. Val av ordförande för ett år
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter
 12. Val av övriga styrelseledamöter för två år
 13. Val av revisor för två år
 14. Val av valberedning
 15. Val av ombud och ersättare till riksstämma
 16. Ärenden väckta av styrelsen
 17. Ärenden väckta av medlemmar
 18. Mötet avslutas

OBS! Aktiviteter som Osteoporosförbundet och de lokala/regionala Osteoporosföreningarna arrangerar är normalt bara till för medlemmar, om inget annat anges.

Klicka här för att läsa mer om medlemskap.

Till toppen