Osteoporosföreningen i Jönköpings län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2020

Margareta Lindahl: Ordförande
lindahl.margareta@telia.com

Birgit Strömgård Belfrage
Vice Ordförande
birgit.strmgrdbelfrage@gmail.com

Marianne Nilsson: Kassör
marianne14665@gmail.com

Inger Svensson Sekreterare
insv@comhem.se

Gunnel Wallentinsson
gunnel.wallentinsson@gmail.com

Gunvor Runesson
grunesson@hotmail.com

Ann-Kristin Enroth
anki.enroth@hotmail.se

SENIORHÄLSA – FRAMTIDENS UTMANING

Nu är det dags att förebygga ohälsa bland länets seniorer.

Länets Osteoporosföreningen efterlyser en tydlig strategi för aktivt främjande av äldres hälsa.

Andelen äldre i befolkningen ökar och glädjande når allt fler riktigt höga åldrar. Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa, överdrivet medicinerande och sänkt livskvalitet men befolkningsutvecklingen medför utmaningar.

Tidig identifiering av risker för ohälsa och hälsofrämjande insatser behöver betonas mycket tydligare!

Det handlar inte enbart om pengar, det handlar om struktur, organisation och inte minst om vilja!

Möjligheten för den enskilde att påverka sin hälsa är stor. Flera av våra folksjukdomar kan förebyggas, även osteoporos(benskörhet). I länets Osteoporosförening är vi medvetna om att onödiga frakturer fyller sjukhusen och att patienter med osteoporosfrakturer upptar flest vårddygn efter stroke på svenska sjukhus. Det innebär 450 000 vårddagar per år, en svindlande siffra!

Detta vill vi vara med att ändra på genom ett länsövergripande hälsoprogram för seniorer!

I Sverige har vi ett unikt system med MVC (Mödrahälsovård)och BVC (barnhälsovård), skolhälsovård, ungdomsmottagningar, studenthälsa och företagshälsovård men vi saknar en Seniormottagning med tillgång till förebyggande hälsovård efter den yrkesverksamma tiden!

I en framtida Seniormottagning erbjuds riktade hälsokontroller enligt fastställda intervaller med kartläggning av hälsorisker, motivering till livsstilsförändring och erbjudande av stödåtgärder inom specifika behovsområden. Vi föreslår hälsokontroller vid Seniormottagningen med start från 70 års dagen  i.s.m. redan etablerade hälsosamtal med utrymme att identifiera den enskildes upplevda hälsa och ge individuell coachning samt erbjuda vaccinationer enligt fastställt vaccinationsprogram.

Det är aldrig för sent att främja en god hälsa!

****************

Vilka” brottsbenägna” personer får en andra chans med utredning och behandling i samband med benskörhetsfraktur?

Osteoporosföreningen i Jönköpings län önskar uppmärksamma våra politiker i Regionen om behovet av att frakturkoordinatorer tillförs frakturkedjan i samtliga länsdelar för att motverka fritt fall för ”brottsbenägna” personer.

Frakturkoordinatorer har införts i flera län från norr till söder, bl.a i Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset  och vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Det är bevisligen ett kostnadseffektivt sätt att fånga upp riskpersoner med benskörhet, säkerhetsställa bedömning, samordna insatser, remittera till övriga vårdgivare för adekvat behandling samt följa upp givna insatser.

Ett frakturförebyggande arbete och uppföljning av frakturpatienter är för oss en självklar del av vården och en investering för att minska mänskligt lidande och även göra ekonomiska besparingar.

Referens: Läkartidningen 2016-10-04 nummer 40,Tema Osteoporos.

Från Osteoporos föreningen i länet delar vi gärna med oss av

upplysningar för att ytterligare belysa situationen för personer med osteoporos.

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30  1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info