Osteoporosföreningen i Jönköpings län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Styrelsen 2022

Margareta Lindahl, ordförande
lindahl.margareta1@gmail.com

Anita Thorstensson, vice ordförande
laganblues@gmail.com

Inger Svensson Sekreterare
jonglorvagen@gmail.com

Eva-Maria Axelsson, kassör
evamariaaxelsson@gmail.com

Agneta Uhr, ledamot
agneta.uhr@gmail.com

Inger Melkersson, ledamot
inger.melkersson@nassjo.se

Anki Enroth, ledamot
anki.enroth@hotmail.com

Gunvor Runesson, adjungerad ledamot/kvalitetsfrågor
grunesson@hotmail.com

Det är dags för årsmöte

Samtliga medlemmar i Osteoporosföreningen Jönköpings län kallas till Årsmöte

Tid: Måndagen 2022-02-28 1400-1700

Plats: Vrigstad Värdshus

Program

  • Lena Freij biodlare ger en inblick i processen ”från bi till honung”
  • Information om pågående aktiviteter i Osteoporosförbundet
  • Ni bjuds på kaffe med smörgås. Möjlighet till frågestund och diskussion.
  • Årsmötesförhandlingar

Har du inte möjlighet att närvara men vill förmedla synpunkter och tankar är du välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga i lokalen, men kan erhållas i förväg efter kontakt med sekreterare.

Önskemål om specialkost lämnas i samband med anmälan.

Anmälan senast 2022-02-20.

Lokalen medger 50 personers närvaro. Medtag covidpass.

Margareta Lindahl ordförande 073-8185821

Inger Svensson sekreterare


2021-06-04

Osteoporosföreningen i länet – nysatsning som ett första steg mot normalisering!

Med pandemin som långvarig följeslagare har vår vardag och våra fysiska möten under lång tid bytts ut mot digitala lösningar. Dock ej tillgängligt för alla våra medlemmar.

Intresset för att träffas fysiskt är nu stort och efterlängtat.

Med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och att smittspridningen begränsats i vårt område kunde vi 4/6-21 anordna en länsdelsträff utomhus i det natursköna friluftsområdet Lövhult, Nässjö för information och erfarenhetsutbyte och inte minst för social samvaro.

17 vaccinerade deltagare mötte upp i det vackra vädret. Träffen inleddes med en trivsam tipspromenad och vi kunde avnjuta en lunch tillsammans.

I de patientupplevelser vi senare tog del av framkom problemområden och utmaningar att ta tag i framöver Inte minst att verka för att patient resan blir tydlig och ”sömlös”, effektiv, tillgänglig och jämlik i länet.

Nu är vi igång… och satsar inför att förhoppningsvis kunna anordna vårt traditionella länsevent i anslutning till internationella osteoporosdagen vecka 42. Agendan då kommer att handla om strukturfrågor och implementering av nya riktlinjer och vårdprocesser för sekundärprevention efter osteoporosfraktur.

Vid pennan

Margareta Lindahl, länsordförande

SENIORHÄLSA – FRAMTIDENS UTMANING

Nu är det dags att förebygga ohälsa bland länets seniorer.

Länets Osteoporosföreningen efterlyser en tydlig strategi för aktivt främjande av äldres hälsa.

Andelen äldre i befolkningen ökar och glädjande når allt fler riktigt höga åldrar. Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa, överdrivet medicinerande och sänkt livskvalitet men befolkningsutvecklingen medför utmaningar.

Tidig identifiering av risker för ohälsa och hälsofrämjande insatser behöver betonas mycket tydligare!

Det handlar inte enbart om pengar, det handlar om struktur, organisation och inte minst om vilja!

Möjligheten för den enskilde att påverka sin hälsa är stor. Flera av våra folksjukdomar kan förebyggas, även osteoporos(benskörhet). I länets Osteoporosförening är vi medvetna om att onödiga frakturer fyller sjukhusen och att patienter med osteoporosfrakturer upptar flest vårddygn efter stroke på svenska sjukhus. Det innebär 450 000 vårddagar per år, en svindlande siffra!

Detta vill vi vara med att ändra på genom ett länsövergripande hälsoprogram för seniorer!

I Sverige har vi ett unikt system med MVC (Mödrahälsovård)och BVC (barnhälsovård), skolhälsovård, ungdomsmottagningar, studenthälsa och företagshälsovård men vi saknar en Seniormottagning med tillgång till förebyggande hälsovård efter den yrkesverksamma tiden!

I en framtida Seniormottagning erbjuds riktade hälsokontroller enligt fastställda intervaller med kartläggning av hälsorisker, motivering till livsstilsförändring och erbjudande av stödåtgärder inom specifika behovsområden. Vi föreslår hälsokontroller vid Seniormottagningen med start från 70 års dagen  i.s.m. redan etablerade hälsosamtal med utrymme att identifiera den enskildes upplevda hälsa och ge individuell coachning samt erbjuda vaccinationer enligt fastställt vaccinationsprogram.

Det är aldrig för sent att främja en god hälsa!

****************

Vilka” brottsbenägna” personer får en andra chans med utredning och behandling i samband med benskörhetsfraktur?

Osteoporosföreningen i Jönköpings län önskar uppmärksamma våra politiker i Regionen om behovet av att frakturkoordinatorer tillförs frakturkedjan i samtliga länsdelar för att motverka fritt fall för ”brottsbenägna” personer.

Frakturkoordinatorer har införts i flera län från norr till söder, bl.a i Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset  och vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Det är bevisligen ett kostnadseffektivt sätt att fånga upp riskpersoner med benskörhet, säkerhetsställa bedömning, samordna insatser, remittera till övriga vårdgivare för adekvat behandling samt följa upp givna insatser.

Ett frakturförebyggande arbete och uppföljning av frakturpatienter är för oss en självklar del av vården och en investering för att minska mänskligt lidande och även göra ekonomiska besparingar.

Referens: Läkartidningen 2016-10-04 nummer 40,Tema Osteoporos.

Från Osteoporos föreningen i länet delar vi gärna med oss av

upplysningar för att ytterligare belysa situationen för personer med osteoporos.

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org