Här följer referat från Osteoporosföreningarnas aktiviteter på Osteoporosdagen den 20 oktober.

 

JÄMTLAND

Jämtlands läns Osteoporosförening uppmärksammade den Internationella Osteoporosdagen den 20 oktober med att inbjuda medlemmar och andra intresserade till en eftermiddag med föreläsning information, frågestund och fika.

Braskande rubriken BENSKÖR? I inbjudan och annonsen lockade många, så lokalen fylldes och lite mer. Frågeställningen för dagen var: Hur ska vård och rehabilitering utvecklas i Jämtlands län och vad styr detta? Ska 120.000 frakturer till en kostnad av 20 miljarder accepteras?

Ordförande Kristina Andersson hade nöjet att hälsa alla välkomna och vände sig särskilt till Förbundsordförande Mai Bergström som välkomnades till Jämtland, ”vår husläkare” överläkare Håkan Fureman, medicinkliniken, samt Verksamhetsutvecklare Marie Therese Bystedt, ortopedkliniken, som är ny i detta sammanhang.

Håkan Fureman gav en kort bakgrund till benskörhet, riskgrupper och läkemedel, samt vad jag som benskör behöver göra för att undvika frakturer. Han påtalade vikten av att tidigt fånga upp riskpatienter och då menade han efter första frakturen, för att förebygga en andra fraktur.

Arbetet med att implementera ”Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp” hoppades han mycket på och var faktisk optimistisk vad gällde framtidens vård för oss bensköra i Jämtlands län.

Marie Therese Bystedt har precis kommit igång med arbetet med att hitta en organisation för de uppdrag hon fått, implementering av ”Personcentrerat sammanhållet vårdförlopp” Föreningen kommer att delta i arbetet genom Anne-Marie Jaarnek. Vilken tur vi har, och regionen också! Anne-Marie har ju ingått i den centrala arbetsgruppen som letts av Sveriges Kommuner och Regioner.

Det var roligt att höra ordförande Mai berätta vad Förbundsstyrelsen gör mer än hålla rätt på oss ute i landet. Deras kontakter med bla. riksdagsledamöter, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och Regioner, och vara medlem i Osteoporossällskapet, där den främsta kompetensen inom Osteoporos finns liksom i det Internationella Osteoporosförbundet.

Det fanns utrymme för frågor både i grupp och en del lyckades få en stund med vår doktor och Förbundsordförande.

Ordförande avslutad eftermiddagen med att avtacka de närvarande och medverkande. Avslutningsorden, Vårt arbete att få igång en osteoporosskola i länet fortsätter. Vi ger inte upp!

/Kristina Andersson

 

JÖNKÖPING

Internationella benskörhetsdagen 2022-10-20 Fokus på osteoporos och förhöjd frakturrisk!

Gummifabrikens lokaler fylldes snabbt när årets upplaga av Seniormässan öppnade i Värnamo. På plats i lokalerna fanns föreläsare och drygt 40 utställare. Antalet besökare uppskattades till 800 personer.

Styrelsen för Osteoporosföreningen i Jönköpings län, fanns på plats för att med hjälp av verktyget Frax identifiera” brottsbenägna” personer bland besökarna.

Utöver ”fraxning” kunde vi presentera Osteoporosförbundets verksamhet och sprida information. Osteoporos är en riskfaktor och frakturen är sjukdomen.

Ett 40-tal personer 65 plus (flest kvinnor) testade sig.

Av dessa identifierades 1/3 med riskfaktorer för att drabbas av osteoporosfraktur och rekommenderades vidare utredning med bentäthetsmätning och bedömning behandling.

I anslutning till årets Internationella benskörhetsdag 2022-10-20 kunde Osteoporosföreningen i Jönköpings län tillsammans med Region Jönköping och SV Vuxenskolan åter genomföra ett intressant och välbesökt länsevent

2022-10-28 i Aulan Ryhovs Sjukhus, Jönköping.

Överaktiv bisköldkörtel, en dold riskfaktor bakom benskörhet.

I ett spännande föredrag gav Inga-Lena Nilsson, överläkare och docent,

Karolinska universitetssjukhuset en förklaring av vad som händer när överfunktion av bisköldkörteln -pHPT (primär hyperparatyreoidism) sätter kalcium balansen ur spel.

Här en kortfattad sammanfattning.

Man räknar med att runt 1% av den vuxna befolkningen i vårt land drabbas av sjukdomen och ökning med stigande ålder. Hos kvinnor efter klimakteriet beräknas förekomsten till ca 3 %.

I bisköldkörtlarna bildas ett hormon, parathormon, vars uppgift är att höja nivån av kalcium i blodet till ideal nivå.

Kalcium är ett livsviktigt grundämne och kalciumjoner i blodet deltager i livsviktiga processer. Nivån strängt reglerad. 99% av allt kalcium är bundet i ben och tänder.

Förhöjd kalciumnivå i blodet kan resultera i törst, stora urinmängder, trötthet, muskelsvaghet. Även huvudvärk och hypertoni.

Parathormon utsöndras när kalciumnivån sjunker under en viss nivå och påverkar skelettet och njurarna så att kalcium frisätts från skelettet.

När parathormonkoncentrationen i blodet är förhöjd under lång tid tar bennedbrytningen övertaget och leder ofta sekundärt till osteoporos.

Vid pHTP och osteoporos är operation klart indicerad, såväl för att normalisera benomsättningen som för att tillåta effektiv behandling. Bentätheten kan förbättras i nästan alla fall efter operation.

Vi fick av sjuksköterskan Jessica Johansson Geriatriska kliniken, Ryhovs sjukhus en nuläges rapport om vårdprocessen osteoporos i länet och om pågående omställningsarbete för Nära vård, med primärvården som bas. Nära vård lägger fokus på individens behov och förutsättningar – personcentrerad vård och partnerskap. I de fall man själv misstänker att man är benskör och inte lyckas få remiss för DXA av sin Vårdcentral finns möjlighet att skriva egenremiss och då ställd till Osteoporosmottagningen ,Geriatriska kliniken respektive länsdel.

Från länsverksamheten Klinisk Fysiologi rapporterar områdeschef Eva Niklasson och metodutvecklare Marie-Louise Johansson om att de tre nya likvärdiga DXA apparater som köpts in tagits i bruk i samtliga tre länsdelar. Väntetider för undersökning med DXA har arbetats bort.

Fortfarande finns en eftersläpning med tolkning av bilder med fördröjd diagnostisering och behandling.

Vi hade även i år inspirerande besök av Eva Timén, folkhälsoutvecklare Sektion Folkhälsa som tillsammans med Katarzyna Filipowicz under tema föreläser om ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”.

Fysisk aktivitet som begrepp-all kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur vilken resulterar i ökad energiförbrukning.

Fysisk träning—en del av fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad och återkommande i syfte till att öka eller bibehålla fysisk funktion.

Beskrev även fysisk i aktivitet som friskfaktor och fysisk inaktivitet som riskfaktor för ohälsa.

Kan dans förebygga osteoporos?

Med erfarenhet av dans anpassad för personer med Parkinson/Neuro och där Region Jönköping var först ut i landet att starta upp ,finns nu tankar på att även inkludera personer med osteoporos.

Danskonsulent Katarzyna Filipowicz, Sektion Folkhälsa, inspirerar oss både teoretiskt och praktiskt om hur dans förbättrar balansen, minskar stelhet i muskler och förebygger fallrisk.

Tränar samtidigt koordination och uppmuntrar till rörelseglädje och bygger även broar mellan kultur och hälsa och sjukvård.

Blev ett välkommet avbrott och träningspass under förmiddagen.

Under 1177 finns möjlighet att beställa Regionens instruktionsfilm och musik vid Parkinson.

Ett riktat tack från föreningen till de eldsjälar och samarbetspartner vi har inom Regionen och SV vuxenskolan och som stödjer oss i förbättringsarbetet med att förebygga frakturer!

 

KRONOBERG

Mötet inleddes av överläkare Sanna Barbir som entusiastiskt berättade om det internationella arbete som sedan 1996 har manifesterats i WOD , World Osteoporosis Day 20 oktober. Sverige samarbetar med över 90 länder för att oka medvetenheten om osteoporos och störningar av benmetabolism

Sverige är det land som har högst frekvens av osteoporos. Forskning pågår för att utreda orsaken. Dödsregistret 2019 för Sverige visar att dödsfallsrelaterade osteoporosfrakturer var den tredje dödsfallsorsaken efter demens och hjärt-kärlsjukdomar. Hon appellerade till oss alla att sprida kunskaperna om osteoporos. i Sverige beräknar man att 67% av kvinnorna fortfarande är obehandlade. Bristen på DXA-maskiner är stor. I Kronoberg finns endast en DXA-maskin. Forskning pågår inom många områden bland annat efter nya läkemedel och metoder att utveckla det förebyggande arbetet.

Sanna Barbir lämnade sedan ord och bild över till 4 unga kvinnor alla med anknytning till Växjö lasaretts Osteoporosmottagning och som arbetar för att förbättra vården av bensköra. Först fick Läkaren Alma Amundsen Walum alla närvarande att delta/dansa en morgonövning /rörelseträning som även personalen brukar göra.

Osteoporosmottagningen, där osteoporossköterskan Lina Karlsson arbetar tillsammans med en kollega, har under och efter pandemin, haft ett tungt arbete. Man får sköta geriatrikpatienter samt på grund av vårdcentralernas utökade ansvar för uppföljning av osteoporospatienter delta i utbildning och vägledning för personal inom primärvården. Resurserna har inte räckt till en fysisk osteoporosskola men en digital osteoporosskola är på gång berättade fysioterapeuten Emma Andersson. Det är ett samarbete mellan de tre regionerna Linköping, Kalmar och Kronoberg och leds av bitr. professor, överläkaren Anna Spångeus. Det är ett projekt i samverkan med 1177.

Avslutningsvis berättade projektledaren, läkaren Annelie Liljenberg om dagens status för arbetet med ” Personcentrerad och sammanhållet vårdförlopp Osteoporos” , där osteoporosföreningen har två deltagare i arbetsgruppen. Hon presenterade ett första förslag för att minskat gapet mellan dagens vård och de förbättringsförslag som framlagts. Regionen ska sedan ta beslut om vilka riktlinjer som ska gälla. Vi fann i förslaget flera av våra förbättringsförslag var inkluderade och hoppas de medtas i slutbeslutet.

/Birgit Nyberg

 

NORRBOTTEN

Den Internationella Osteoporosdagen firades tillsammans med drygt ett sjuttiotal åhörare i Aulan på Sunderby sjukhus. Eftermiddagen inleddes med trivsamt ”mingel” innan föreläsningarna. Det fanns tid för samtal med medlemmar och intresserade samt möjlighet att ta del av ON-tidningen och annat viktigt informationsmaterial. På grund av de långa avstånden var det många medlemmar som inte kunde närvara. Därför gjordes en sammanställning av eftermiddagens innehåll som skickades ut till medlemmarna. Följande text är ett urval av det utskicket.

Det var lite ”ringrostigt” att stå framför åhörarna men samtidigt väldigt högtidligt att hälsa alla välkomna till en fysisk träff. Hela styrelsen fick möjlighet att presentera sig.

Tre föreläsare var inbjudna. Fredrik Röding, Ortoped Sunderby sjukhus inledde med ”Frakturer och skador hos äldre, förekomst och möjliga preventiva åtgärder”. Fredrik Röding har i sin avhandling fokuserat på äldres skador och höftfrakturer. Nästan hälften av skadorna var fallskador, oftast orsakade i hemmet eller på fritiden. Höftfrakturer har en speciellt åldersrelaterad risk. Fredrik Röding menar att det inte bara beror på en ökning av benskörheten när man blir äldre, utan även på ökat antal fall och svårigheter att ta emot sig i fallen. Slutsatsen blir att det krävs ett fallförebyggande arbete, speciellt då antalet personer över 80 år blir fler.

Därefter informerade sjuksköterskan Ulla Keinström om arbetet och antalet anställda vid osteoporosmottagningen. Bemanningen på mottagningen har förstärkts under hösten med fler sjuksköterskor. Det finns bara en DXA-mätare i Region Norrbotten och eftersom mottagningen har hållit stängt på grund av Corona har väntetiden på en bentäthetsmätning ökat. Prognosen för 2022 är att det kommer ca 1800 remisser och det planeras in ca 1400 undersökningar. Vid årsskiftet beräknas kön vara 1263 patienter och en väntetid på ca 2 år.

Johannes Norberg, läkare, osteoporosspecialist Region Västerbotten avslutade eftermiddagen med en föreläsning (via länk) om ”Läkemedel mot osteoporos”. Föreläsningen var pedagogisk och mycket värdefull för medlemmarna. Johannes Norberg förklarade några begrepp inom benspecifik behandling. Norberg berättade först om antiresorptiv behandling som minskar nedbrytningen av ben sedan om anabol behandling som ökar bennybyggandet samt slutligen sekventiell behandling – först anabol, sedan antiresorptiv. Därefter tog Johanns Norberg upp vad som ska ingå i en utredning. Föreläsningen avslutades med en genomgång av de läkemedel som förkommer inom osteoporosområdet. Medlemmarna hade skickat in frågor i förväg och någon ville veta hur länge en medicin ska tas. Johannes Norberg menade att det är individuellt och bör ske i samråd med vårdgivare och vårdtagare.

Johannes Norberg avslutade med frågan VARFÖR läkemedel och gav även svaret. För att halvera risken för ny fraktur. Allra effektivast mot ny kotkompression. Bevara livskvalitet, funktion och autonomi samt att förlänga livet.

Firandet av Den Internationella Osteoporosdagen gav oss alla viktigt vetande.

 

STOCKHOLM

Osteoporosföreningen i Stockholms län bjöd in till en föreläsning med Märit Wallander, med. dr, osteoporosmottagningen, endokrinkliniken, Linköpings Universitetssjukhus, tillika besvarare av brevfrågor på ”Fråga doktorn” i OsteoporosNytt.

Temat var: ”God osteoporosvård – varje patient förtjänar en skräddarsydd behandlingsplan.”

Ett hundratal personer, såväl medlemmar som icke medlemmar, deltog. Vi hade annonserat i lokalpressen. Det blev en mycket uppskattad föreläsning.

Från vänster, Maria Bobeck Karlsson, styrelseledamot i Stockholmsföreningen och Ewa Winberg, som var med och bildade Osteoporosföreningen i Stockholms län år 2002 och därefter i många år var dess ordförande.

Märit Wallander framhöll att det är komplicerat att ordinera osteoporosbehandling, eftersom det hos varje enskild individ finns så många olika faktorer att ta hänsyn till. Det finns ingen enkel ”punktlista” att följa för den behandlande läkaren. Det behövs med andra ord en skräddarsydd behandlingsplan.

Deltagarna hade frågor om rekommenderad behandlingstid för olika läkemedel, om man ska göra uppehåll och i så fall hur länge, och om byte av läkemedel. Märit Wallander redde ut detta för oss och förklarade att forskning hela tiden pågår, vilket till exempel kan medföra att rekommendationen för behandlingstid ändras.

I Sverige har vi den högsta frekvensen i världen av höftfrakturer hos kvinnor. Skandinaviska män och kvinnor har den högsta kända risken för frakturer i höft och kotor. I Finland är förekomsten lägre, vilket man tror beror på genetiska skillnader. Arvet är en betydande orsak till att människor får osteoporos.

I Sverige får långt färre än vad vi skulle önska diagnos och behandling. Förutom mänskligt lidande kostar osteoporosfrakturerna 23 miljarder kronor per år. Kostnaden för en enda höftfraktur beräknas till 300 000 kr.

I pausen fanns material att hämta i form av broschyrer och äldre och nyare ex av OsteoporosNytt. Livliga samtal fördes mellan deltagarna.

Föreläsningen avslutades traditionsenligt med en frågestund. Flera deltagare tog upp svårigheten att på vårdcentralerna, som ju har ansvaret för osteoporosvården, få hjälp av en kunnig läkare. I Norrtälje kommun i Stockholms län har man länge haft en föredömlig osteoporosvård med fungerande frakturkedjor. Lättare att åstadkomma i denna kommun, som har en liten befolkning. Ett större problem i Stockholms folktätare områden. Stockholm har drygt 220 vårdcentraler.

Man tog också upp svårigheten att få remiss till bentäthetsmätning. Här betonade Märit Wallander vikten av att, om möjligt, göra uppföljande mätningar på samma apparat. Detta eftersom olika apparater ger lite olika siffervärden för en viss bentäthet.

Någon berättade tvärtom om utmärkt behandling på en osteoporosmottagning i Stockholm. Men till en sådan mottagning krävs remiss, och antalet patienter som kan tas emot är begränsat. Man kan skriva en egenremiss, men det är inte säkert att den leder till ett besök.

Vi var väldigt glada över att Märit Wallander, som inte längre arbetar i Stockholm, kunde komma och föreläsa för oss. I samband med föreläsningen fick vi flera nya medlemmar.

Kunskap ger makt att påverka sin situation. Tillsammans är vi starka.

/Catrine Melouani

 

VÄRMLAND

Osteoporosföreningen i Värmland inbjöd på Internationella osteoporosdagen (2022-10-17) sina medlemmar och allmänheten till föreläsning angående osteoporos med inriktning om bakgrunden till osteoporos, läkemedelsbehandling, frakturkedjan och betydelsen av anpassad rörlighetsträning.

Endokrinilog Christos Himonakos föreläste om bentäthetsmätning och terapirekommendationer i samband med osteoporos. I Sverige idag har vi en förekomst av ca. 70 000 fragilitetsfrakturer /år. Vanligaste lokalisationen är underarm, höft och kotkropp. Diagnosen osteoporos ställs med hjälp av DXA-mätning samt bedömning av hela patienten. Han gick igenom riskfaktorer vid osteoporos indelat i starka respektive relativa riskfaktorer. Starka riskfaktorer är hög ålder, tidigare fraktur efter lågenergivåld, höftfraktur eller kotfraktur hos föräldrar, cortisonbehandling motsvarande prednisolon 5 mg/dag under minst 3 månader. Relativa riskfaktorer är bl.a. lågt BMI, rökning, fysisk inaktivitet och tidig menopaus. Riskbedömningen görs utifrån FRAX som är en modell för beräkning av absolut risk för osteoporosfraktur inom 10 år. Därefter gick han igenom osteoporosbehandling indelat i livsstilsfaktorer, adekvat intag av Kalcium och D-vitamin samt farmakologisk behandling som benspecifika läkemedel. De benspecifika läkemedlen som vi har är tablett Alendronat som intas 1gång/vecka, Denosunab som är subcutan injektion 2ggr/år samt Zoledronsyra som ges som dropp vanligen 1ggr/år. Tabl. Alendronat är mindre effektivt samt många patienter glömmer bort att ta den. Denosunab är dyrare, effekten avtar direkt efter avslutad behandling. Zoledronsyrans effekt kvarstår livet ut efter avslutad behandling . Zoledronsyra-behandlingen rekommenderas i första hand numera. Medicineringen kan ge en del biverkningar, bl.a. käkfraktur som är högre vid dåligt tandstatus med infektion samt tandextraktion vilket innebär att det är viktigt att patienten informerar vid tandläkarbesök om sin behandling. Vinsten av behandlingen överväger risken från att få allvarliga biverkningar. Föreläsningen avslutades med tillfälle att ställa frågor vilket var mycket värdefullt. Många frågor om medicinska behandlingen och hur olika parametrar hängde ihop samt uppenbart att många har funderingar kring sin behandling.

Nästa föreläsare var Emelie Eriksson som är frakturkoordinator för osteoporospatienterna i Värmland. Frakturkedjan startades 2016 och innebär ett strukturerat arbetssätt för att identifiera, utreda och behandla patienter i syfte att minska risken för osteoporosrelaterad fraktur. Koordinatorn är den sammanhållande länken mellan patient, endokrinolog-bentäthetsmätning, fysioterapeut -fallprevention, samt patientens vårdcentral. Hon gick också igenom de riskfaktorer som nämnts ovan samt vilka patienter som skall utredas. Dessa är patienter över 50 år, nyligen haft en osteoporosfraktur samt bedömd risk för ny fraktur enligt FRAX eller hög ålder. Hon pratade också om ”The big five”, de frakturer som är vanligast vid osteoporos: handledsfraktur, överarmsfraktur, bäckenfraktur, kotkompression och höftfraktur. I Värmland fick 1663 personer över 50 år en osteoporosrelaterad fraktur 2021. Av dessa var 63 % kvinnor och 35 5 män. Detta visar på en betydande övervikt för kvinnor. Till sist fem viktiga sätt att bibehålla ett friskt skelett och minska risken för osteoporosfrakturer: Motionera regelbundet, äta hälsosamt och skelettstärkande, undvika en ohälsosam livsstil, lära känna sina egna riskfaktorer och diskutera med och följa sin läkares och fysioterapeuts rekommendationer. Även Emelie gav utrymme för en frågestund.

Efter denna faktaspäckade information var det en välbehövlig fikapaus. Den följdes upp av information från Friskis & Svettis, Karlstad, som representerade av Karin Bruzelius och Annika Wennergrund. Friskis har en gruppaktivitet som de kallar seniorklubben dit personer som känner att andra gympapass är för hårda/svåra för dem. Inriktningen är att man skall klara sin vardag vad gäller balans och styrka och så småningom ev. kunna delta i Friskis andra aktiviteter. Klubben har 2 pass i veckan med inriktning mot antingen 1.stol och styrka eller 2.stationspass. I pass 1 utförs alla övningar sittande. I pass 2 har man olika stationer där man försöker ha övningar som ska ge ökad styrka. Man arbetar i 40 sekunder och vilar i 10 sekunder. Rörelse, gemenskap, glädje och känna att man klarar av passet är alltid Friskis motto så också i seniorklubbens aktiviteter. Varje pass avslutas med gemensam fika. Efter denna information satte Karin och Annika igång bandspelaren med Friskis-musik och visade på många av de övningar som förekommer på seniorklubbens pass. Detta blev en bra och rolig avslutning på dagen där alla deltagare deltog så de kunde.

Det var 80 deltagare som deltog i dagens möte. Lokalens storlek satte stopp för fler deltagare varför föreningen fick tacka nej till ytterligare 30 personer som visat intresse för att delta vilket visar på stort intresse för osteoporos och dess konsekvenser.

 

VÄSTERNORRLAND

På Internationella osteoporosdagen den 20 oktober, hade Osteoporosföreningen i Västernorrland län bjudit in sina medlemmar till en föreläsning om Osteoporos och Frakturkedjan i Västernorrland. Föreläsare var dr Eva Oskarsson och sjuksköterska Maria Bohman från Osteoporosmottagningen, Sundsvalls sjukhus.

Föreläsningen sändes via Teams från ABF i Sundsvall för de medlemmar som inte kunde delta på plats i Sundsvall. Detta lockade medlemmar från Härnösand och från Ö-vik som kunde följa föreläsningen från ABF:s kontor på respektive plats. Det gick även att följa föreläsningen på egen dator i sitt eget hem om man anmält intresse för detta.

Dr Oskarsson berättade bl a att Osteoporos (= benskörhet) är en folksjukdom. Man har svårt att hitta bakomliggande orsaker till benskörhet men den kan ha genetiska orsaker och sjukdomen är vanlig i norden.

Man kan genom en s k DXA-mätning (är en röntgenundersökning) se om personen har nedsatt bentäthet.

De råd som ges till den som är benskör är: Ät rätt med allsidig kost, mycket gröna grönsaker, drick mjölk och ät yoghurt. Det är bra att röra på sig. Många patienter som drabbats av en fraktur blir rörelserädda men att röra på sig och ägna sig åt muskelstärkande övningar är särskilt bra. Om man röker är det viktigt att sluta röka. Ett paket cigaretter/dag leder till 5-10 % benförlust.

Vanligaste medicinen vid benskörhet är Zoledronsyra i 3-5 år. Medicinen har inga interaktioner gentemot andra mediciner och det har rapporterats lite biverkningar. Till det som rapporterats är ont i kroppen och/eller feber dagen efter infusionen.

Idag är varannan kvinna och var 4:e man i Sverige benskör. Sjukdomen uppmärksammas när patienten fått en fraktur vid lindrigt våld/fall i samma plan s k lågenergifraktur. Ca 90 000 frakturer/år drabbar befolkningen och detta till en kostnad av ca 20 miljarder. Det är därför inte bara för det mänskliga lidandet utan också samhällsekonomiskt viktigt att försöka hindra frakturer.

 

VÄSTMANLAND

Ett 25 tal medlemmar och andra intresserade träffades på Café Mosaic i Västerås.

Där informerade sjuksköterskorna Maria Engbom och Marianne Blomdahl om den nya tjänsten som frakturkoordinator i Region Västmanland samt om de nya riktlinjerna som infördes f r om den 3 oktober.

Genom frakturkedja och ett sammanhållet vårdförlopp kommer vi äntligen att få möjlighet till rätt behandling och uppföljning från början. För närvarande delas frakturkoordinator tjänsten av två sköterskor.

Detta var ett mycket glädjande, bra och informativt möte som avslutades med frågestund och fika.

/Annsofi Fahlström

 

VÄSTRA GÖTALAND

Styrelsen i VGR anordnade ett möte i Göteborg på den Internationella Osteoporosdagen den 20 oktober, för våra medlemmar.

Det var ett uppskattat mottagande från våra medlemmar.

Inbjudna föreläsare var:

Dr. Michael Zoulakis , Forskare

Fysioterapeut Margareta Svensson

Arbetsterapeut Gunilla Hultin.

Dom gjorde en utomordentlig presentation på sina respektive områden.

/Rigmor Larsson

 

ÖSTERGÖTLAND

På stadsbiblioteket i Motala och Marianne Andersson inväntar den första besökaren.

 

Gemensam fikastund på Tropikhuset i Linköping efter tipspromenaden.

 

Birgitta Sjöberg är i Mjölby på Stadsbiblioteket och berättar för intresserade besökare.

 

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.